Glosar de termeni

A

B

BAZA DE DATE

- Colecţia de date şi înregistrări înmagazinate electronic, cu o interfaţă şi limbaj de utilizare comune pentru regăsirea şi folosirea datelor. Poate fi pe DVD-ROM, CD-ROM, pe dischetă sau altă metodă de acces direct. Bazele de date cu licenţă se iau în considerare separat, chiar dacă accesul la mai multe produse ale unei baze de date sub licenţă este efectuat prin aceeaşi interfaţă.

C

CALITATE

, totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care demonstrează capacitatea bibliotecii de a satisface cerinţe declarate sau subînţelese

CARTE ELECTRONICĂ

- Document digital, sub licenţă sau nu, în care predomină textul şi care poate fi văzut în analogie cu cartea tipărită (monografie). Utilizarea cărţilor electronice este în multe cazuri dependentă de un dispozitiv anume şi/sau de un limbaj de citire şi vizionare.

CATALOG NAŢIONAL PARTAJAT

, un catalog colectiv al bibliotecilor unei ţări, ce conţine descrierile bibliografice ale documentelor pe care acestea le deţin.

CATALOGARE

, operaţia de înregistrare a documentelor grafice şi iconografice într-un catalog. Catalogarea cuprinde două etape: descrierea documentelor prin date bibliografice (elaborarea înregistrării bibliografice) şi organizarea acestor descrieri după anumite criterii în vederea alcătuirii catalogului.

CATALOGARE DESCRIPTIVĂ

, parte a catalogării prin care se atribuie atât date descriptive, cât şi puncte de acces, altele decât subiectul.

CATALOGARE PE SUBIECTE,

parte a catalogării prin care se atribuie vedete de subiect şi/sau indici de clasificare.

CLASIFICARE

, 1.sistem de organizare a informaţiilor pe clase care respectă reguli şi stabilesc categorii identificabile cu o abordare standardizată, cu ajutorul unor limbaje sistematice, clasificatorii. 2. operaţia de atribuire a indicilor CZU pentru a reprezenta conţinutul documentului într-o manieră sintetică.

CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ (CZU)

, sistem de clasificare a ansamblului cunoştinţelor umane, limbaj documentar folosit pentru clasificarea resurselor informaţionale utilizând notaţii zecimale, simboluri alfanumerice (indici CZU).

COLECŢII ELECTRONICE

-sunt acele resurse de informare în format electronic (digital), accesibile cu ajutorul calculatorului sau al unor dispozitive specializate, local (off line) sau la distanţă (on line).

- Toate resursele în format electronic din colecţia bibliotecii. Include bazele de date, periodice electronice, documentele digitale. Resursele gratuite de pe Internet, catalogate de bibliotecă într-o baza de date sau în OPAC-ul propriu, trebuie socotite separat.

COMUNITATE SERVITA,

totalitatea persoanelor cărora li se adresează produsele sau serviciile bibliotecii şi care profită direct sau indirect de acestea.

D

DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ

, descrierea datelor care identifică o resursă bibliografică respectând un set de date bibliografice redate în conformitate cu norme şi principii specifice de catalogare (principii catalografice internaţionale) Descrierile pot fi făcute la diverse niveluri de complexitate, depinzând de tipul catalogului sau al fişierului bibliografic.

DOCUMENT AUDIO

- Document în care predomină sunetul şi necesită echipament special pentru a fi utilizat. Include discuri, benzi magnetice, casete, CD-uri audio, fişiere de înregistrări audio digitale.

DOCUMENT AUDIOVIZUAL COMBINAT

- Document în care predomină imaginea şi sunetul şi necesită echipament special pentru a fi utilizat. Include filme sonore, filme video etc.

DOCUMENT DE BIBLIOTECĂ

, informaţie înregistrată sau obiect material care poate fi tratată ca o unitate într-un proces de documentare.

DOCUMENT CARTOGRAFIC

- Reprezentarea convenţională, la scară redusă, a fenomenelor concrete sau abstracte care pot fi localizate în spaţiu şi timp. Include hărţile cu două sau trei dimensiuni, globurile, planurile, modelele topografice, hărţile în relief şi reprezentările aeriene.

DOCUMENT DE MUZICĂ TIPĂRITĂ

- Document al cărui conţinut principal îl constituie reprezentarea muzicii în general sub formă de note. Se poate prezenta sub formă de file sau culegere.

DOCUMENT DIGITAL

- Unitate de informaţie cu un conţinut definit care a fost digitizată de bibliotecă sau achiziţionată în formă digitală ca parte a colecţiei bibliotecii. Include: cărţile electronice, patentele electronice, documente AV în reţea şi alte documente digitale (rapoarte, doc. cartografice şi muzicale, doc. neimprimate încă etc.) Bazele de date şi periodicele electronice sunt excluse.

DOCUMENT GRAFIC

- Document în care predomină imaginea. Ex.: gravurile, lucrările de artă originale, reproducerile de artă, fotografiile, afişele, studiile, desenele tehnice etc. Exclude articolele grafice în format audio-vizual şi electronic, de codex sau de microfişe.DOCUMENTE

DIFUZATE / ÎMPRUMUTATE

- Împrumutul direct al unui document în format nonelectronic (ex: carte), al unui document electronic printr-un purtător fizic (ex:CD-ROM) ori prin alt dispozitiv (ex: cititor de carte electronică) sau transmiterea unui document electronic către un utilizator pentru o perioadă limitată de timp (ex:carte electronică). Împrumuturile includ documentele împrumutate la domiciliu, prelungirile, împrumuturile pe loc în sălile de lectură şi copiile (numărul de file) furnizate în locul originalelor. Tranzacţia trebuie calculată în funcţie de numărul de documente împrumutate. Cu excepţia copiilor, se numără volumele, inclusiv în cazul publicaţiilor seriale.

E

EVALUARE

, proces de estimare a eficacităţii, eficienţei, utilităţii şi caracterului adecvat al unui serviciu sau a unei dotări.

EVIDENŢA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTECĂ

, înregistrarea publicaţiilor, indiferent de tipul de suport, în documentele specifice de evidenţă a gestiunii de bibliotecă: registrul inventar şi registrul de mişcarea fondurilor şi/sau completarea datelor de descriere a publicaţiilor în Modulul de catalogare, a datelor despre achiziţie şi a celor contabile în Modulul de achiziţie al softului de bibliotecă .

F

G

H

I

INFORMAŢIE

- Răspunsul la solicitări adresate direct sau prin telefon, poşta, fax sau e-mail. Nu se includ aici întrebări cu caracter administrativ sau de orientare în sediu (de exemplu, localizarea personalului şi a facilităţilor), referitoare la orar sau la manipularea unor echipamente de genul terminalelor de computer sau imprimantelor.

INDEXARE

, 1.reprezentarea cu ajutorul limbajului documentar sau natural a datelor care rezultă din analiza conţinutului unui document sau a unei părţi dintr-un document în vederea regăsirii acestuia 2. Tip de analiză a unui document al cărui conţinut se exprimă prin descriptori. Procesul de descriere şi exprimare a conţinutului unui document cu ajutorul unor termeni de specialitate, a descriptorilor permite utilizatorului accesul la document pe baza subiectului alocat în operaţia de indexare

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ

, expresie numerică, simbolică sau verbală utilizată pentru a evalua performanţa unei biblioteci în termeni cantitativi şi calitativi. Include atât numărători simple cât şi raporturile dintre cifre.

ÎNREGISTRARE BIBLIOGRAFICĂ

, setul de elemente de date care descrie şi oferă acces la manifestări şi identifică lucrări şi expresii asociate.

J

K

L

LIVRARE DE DOCUMENTE ELECTRONICE

- Transmiterea electronică către utilizator a unui document sau a unei părţi de document din colecţia unei biblioteci, intermediată de personalul bibliotecii

M

MICROFORMAT

- Termen generic care se referă la orice suport, în mod obişnuit film, care conţine microimagini. Include microfişele şi microfilmele.

MISIUNE

, declaraţie aprobată de autorităţi care formulează scopurile activităţii organizaţiei şi opţiunile sale în materie de dezvoltare a serviciilor şi produselor

N

O

OCR

, optical character recognition – program pentru recunoaşterea optică a caracterelor.

OPAC,

Online Public Acces Catalog – catalogul electronice al unei biblioteci sau al unui consorţiu de biblioteci.

P

PATENT

- Document guvernamental care asigură unui inventator dreptul unic să folosească o invenţie proprie sau să acorde licenţă împreună cu documentaţia aferentă.

PERIODIC ELECTRONIC

- Periodic publicat doar în format electronic sau în format electronic şi în alt format. Include periodice deţinute de bibliotecă şi resurse externe pentru care au fost achiziţionate drepturile de acces cel puţin pentru o anumită perioadă de timp.

POPULAŢIA SERVITĂ

, număr total de persoane pentru care biblioteca asigură servicii şi documente.

PRODUSE DE BIBLIOTECĂ

, materiale documentare, lucrãri sau materiale realizate de diverse servicii ale bibliotecilor şi puse la dispoziţia utilizatorilor într-o manierã directã şi neutrã.

PROIECT

, o organizaţie temporară pentru realizarea unui proces relativ unic cu o sferă de cuprindere medie sau extinsă.

PUBLICAŢIE SERIALĂ

- Publicaţii anuale, periodice, ziare şi reviste, alte documente cum ar fi seriile de dări de seamă, de rapoarte ale instituţiilor, de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice.

PUBLICAŢII PENTRU COPII

- Publicaţii care au în clasificare: indicele principal 087.5 (fie singur fie în relaţie), analiticul -93 sau indicii auxiliari de formă (075.2) şi (075.33).

PUNCTE DE ACCES

, elemente ale înregistrării bibliografice şi de autoritate care permit menţinerea unei căutări fiabile a înregistrării bibliografice şi de autoritate şi a resurselor bibliografice asociate .

Q

R

REFERINŢE PRIN E-MAIL -

Cereri de informaţii transmise prin e-mail.

REFERINŢE ŞI BIBLIOGRAFII

- Cereri directe de informaţii referitoare la un anumit subiect, care necesită consultarea unor surse de informare.

RFID

– Radio Frequency Identification - Sistem de identificare a obiectelor, pe baza frecvenţei radio, prin comunicare pe unde scurte

REZERVAREA DE TITLURI

- Reţinerea publicaţiei întoarsă din circulaţie, pentru a fi împrumutată următorului solicitant.

S

SELECŢIA PERSONALULUI,

procesul de alegere pe baza unui pachet/set de criterii bine definit, a celui mai potrivit şi competitiv candidat pentru ocuparea unui post.

SERVICII DE BIBLIOTECĂ

, un sistem de utilitãţi în care beneficiarul cumpãrã sau foloseşte o anumitã utilitate, care îi oferã anumite avantaje (neconcretizate, în majoritatea cazurilor, într-un bun material) destinate satisfacerii unor nevoi personale sau sociale.

SERVICII ORGANIZATE ÎN EXTERIOR

- Servicii oferite prin biblioteca mobilă şi/sau puncte de servicii organizate în aziluri, spitale, închisori.

SESIUNE

- Solicitare reuşită către o bază de date sau OPAC care începe în momentul conectarii şi se termina fie explicit prin deconectare sau ieşire, fie implicit expirarea timpului alocat. Durata medie de time-out este de obicei de 30 minute. Dacă se foloseşte o durata diferită, aceasta trebuie raportată.

SESIUNE DE INSTRUIRE A UTILIZATORILOR

- Activitate planificată de instruire a utilizatorilor în vederea familiarizării cu utilizarea serviciilor de bibliotecă. Se poate realiza sub forma unui tur al bibliotecii, ca sesiune informare despre funcţionarea bibliotecii sau ca serviciu de Internet oferit utilizatorilor.

SESIUNE INTERNET

Accesul la Internet al unui utilizator de la o staţie de lucru din incinta bibliotecii. Sesiunea Internet poate fi luată în considerare doar când utilizatorul s-a înregistrat sau s-a autentificat în momentul accesării.

SESIUNE OPAC

- Accesul unui utilizator la baza de date OPAC.

T

TRANZACTIA DE IMPRUMUT DOCUMENTE

, împrumutul direct al unui document în format nonelectronic (ex:carte), al unui document electronic printr-un purtător fizic (ex:CD-ROM) ori prin alt dispozitiv (ex: cititor de carte electronică) sau transmiterea unui document electronic către un utilizator pentru o perioadă limitată de timp (ex:carte electronică). Împrumuturile includ documentele împrumutate la domiciliu, prelungirile, împrumuturile pe loc în sălile de lectură şi copiile (numărul de file) furnizate în locul originalelor. Tranzacţia trebuie calculată în funcţie de numărul de documente împrumutate.

U

UTILIZATOR

, beneficiar al serviciilor de bibliotecă ce poate fi o persoană fizică sau o altă bibliotecă din sistemul naţional sau internaţional de biblioteci.

UTILIZAREA BIBLIOTECII DE LA DISTANŢĂ

- Utilizarea bibliotecii prin telefon, fax, poştă, e-mail, pagina internet a bibliotecii şi prin servicii organizate în exterior.

UTILIZATOR ACTIV

- Persoană care în cursul anului de referinţă a vizitat ori a utilizat serviciile (inclusiv cele electronice) şi facilităţile bibliotecii. Se includ atât utilizatorii înscrişi în cursul anului de referinţă cât şi cei care şi-au vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Fiecare persoană se numără o singură dată. Numărul utilizatorilor activi nu trebuie confundat cu numărul de vizite (frecvenţa).

UTILIZATOR ÎNSCRIS / MEMBRU ÎNREGISTRAT

- Persoană sau organizaţie înscrisă la bibliotecă cu scopul de a utiliza colecţiile şi / sau serviciile bibliotecii. Utilizatorului înscris i se eliberează un singur Permis de intrare, valabil pe o perioadă de timp determinată (ex.: pentru bibliotecile publice valabilitatea permisului de intrare este de 5 ani şi se consideră între anii: 2002-2006, 2003-2007, 2004-2008 ş.a.m.d.). Permisul de intrare obţinut la înscriere asigură accesul utilizatorului la oricare din punctele de servicii ale bibliotecii: la biblioteca centrală / principală, la filiale, la punctele externe de servicii, la bibliotecile mobile. Repartizarea utilizatorilor se face după statutul ocupaţional, vârstă, naţionalitate, sex.

UTILIZATOR REÎNSCRIS / VIZAT

- Persoană înscrisă la bibliotecă, care şi-a vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Nu este necesară repartizarea utilizatorilor reînscrişi după statutul ocupaţional, vârstă, naţionalitate, sex. Aceasta s-a realizat în momentul înscrierii.

V

VIZITA DIRECTĂ LA BIBLIOTECĂ

- Intrarea unei persoane în incinta bibliotecii pentru a utiliza facilităţile şi serviciile aceasteia.

VIZITA VIRTUALĂ

- Are loc atunci când un utilizator extern accesează adresa internet a bibliotecii, indiferent de perioada de timp sau de un scop anume.

X

Y

Z

surse ale definitiilor

1. Criterii specifice de selecţie şi promovare a personalului pentru ocuparea funcţiilor de conducere şi de specialitate în biblioteci,document creat de Comisia Nationala a Bibliotecilor 2