Misiunea şi funcţiile bibliotecilor publice

Misiunea bibliotecilor publice

Extras din IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 1994, http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm)

Următoarele misiuni-cheie referitoare la informare, alfabetizare, educaţie şi cultură ar trebui să fie în centrul serviciilor bibliotecii publice:

 • crearea şi întărirea deprinderilor de lectură la copii începând de la vârste fragede;
 • susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte, dar şi a celei instituţionale la toate nivelurile;
 • oferirea de posibilităţi pentru dezvoltarea creativităţii personale;
 • stimularea imaginaţiei şi creativităţii copiilor şi tinerilor;
 • promovarea conştientizării moştenirii culturale, a aprecierii artei, realizărilor ştiinţifice şi inovaţiilor;
 • oferirea posibilităţii de accesare şi exprimare culturală a tuturor artelor dramatice;
 • încurajarea dialogurilor interculturale şi susţinerea diversităţii culturale;
 • susţinerea tradiţiei orale;
 • asigurarea accesului cetăţenilor la toate tipurile de informaţie comunitară;
 • oferirea de servicii informaţionale adecvate firmelor, asociaţiilor şi grupurilor de interese locale;
 • facilitarea deprinderii abilităţilor informaţionale şi de operare a calculatorului;
 • susţinerea şi participarea la activităţi şi programe de alfabetizare pentru toate vârstele şi chiar iniţierea lor, dacă este necesar.

Functiile bibliotecilor publice

FUNCTIILE BIBLIOTECII PUBLICE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANA* de Prof. univ. dr. Mircea Regneala

Functiile bibliotecii

SISTEMUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE

- Decret Lege nr.141 / 1990 Legea bibliotecilor Legea 334 /2002, modificată şi completată

http://legeaz.net/legea-334-2002-bibliotecilor/ – 334 /2002, modificată şi completată în 2006 Sistemul national de informare si documentare este format din:

Biblioteca Naţională a României (BNR) 1955 – Biblioteca Centrală de Stat (BCS) ; 1990 – BNR, sub tutela şi administraţia MCC colecţii enciclopedice depistează, colecţionează, comunică toate documentele importante editate în tară conservă colecţii de carte străină în special istorie, cultură, civilizaţie ATRIBUŢII

1.Depozit Legal Central al Statului

.Agenţie Bibliografică Naţională - editează :

 • .Bibliografia Naţională Română
 • .Catalogul colectiv al publicaţiilor străine intrate în bibliotecile din România, 4/an
 • .Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România, 1/an
 • .Biblioteconomie. Culegere de traduceri prelucrate, 4/an
 • .Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării, 12/an
 • .Bibliografia cărţilor în curs de apariţie (CIP), 12/an
 • .Carte românească curentă – pe dischete, 12/an
 • .Revista Bibliotecii Naţionale a României, 2/an
 • .Fişe de catalog, 24/an 12.Rezerva Naţională de Publicaţii
 • .Agenţie Naţională ISBN, ISSN, - CIP (Catalogarea în publicare)
 • .Organism de informare şi documentare al Parlamentului si Guvernului
 • .Asistenţă de specialitate pentru bibliotecile publice
 • .Laborator de restaurare şi patologie a cărţii

Biblioteca Academiei Române

 • colecţii enciclopedice
 • - colecţionează, organizează, conservă patrimoniul naţional – cultural - ştiinţific (manuscrise)
 • - valorifică documente străine reprezentative pentru activitatea academică
 • - statut de bibliotecă naţională – vechime, tradiţie, funcţii, volumul colecţiilor
 • - cercetare ştiinţifică în toate domeniile

ATRIBUŢII

 • - colecţionează, organizează, conservă, valorifică fondul naţional de tipărituri, manuscrise şi alte documente
 • - colecţionează, organizează, conservă, valorifică documente străine -
 • conservă şi valorifică arhive personale ale personalităţilor române
 • - asigură documentele pentru cercetarea ştiinţifică de bază
 • - elaborează bibliografii naţionale retrospective  Bianu, Ioan ; Hodoş, Nerva ; Simonescu, Dan. Bibliografia romanească veche. Vol.1-4. Bucureşti  Ediţiunea Academiei Române, 1903-1944 ( 2200 de semnalări: sec. 16-52 ; sec. 17 – 113 ; sec.18 – 800 ; început sec. 19- 1155)
 • -Ştrempel, G. ( coord.) Bibliografia Românească Modernă Vol. 1-4, Bucureşti, Editura Academiei, 1984-1996
 • - elaborează bibliografii speciale de interes naţional
 • - efectuează cercetări în domeniul bibliografiei şi biblioteconomiei
 • - conservă şi restaurează tezaurul naţional şi colecţiile de patrimoniu
 • - efectuează schimb internaţional de publicaţii cu instituţii academice
 • - elaborează catalogul colectiv naţional al bibliotecilor
 • - elaborează repertorii naţionale

Biblioteci de învăţământ

 • Biblioteci de învăţământ pre-universitar
 • Biblioteci de învăţământ superior
 • Biblioteci specializate

Biblioteci publice

 • Biblioteci judeţene
 • Biblioteci municipale
 • Biblioteci orăşeneşti
 • Biblioteci comunaleBiblioteci sindicale
 • Biblioteci ale cooperativelor meşteşugăreşti
 • Biblioteci ale organizaţiilor culturale, profesionale

Tipuri de biblioteci dupa obiective şi utilizari

 • * Biblioteca Naţională
 • * Biblioteci academice (universitare)
 • * Biblioteci publice
 • * Biblioteci ştiinţifice (Centre de Informare şi Documentare)
 • * Biblioteci de cercetare (specializate într-un anumit domeniu
 • * Biblioteci de învăţământ (preuniversitar, universitar)
 • * Biblioteci de Depozit Legal (un nr. de exemplare din toată producţia editorială)
 • * Biblioteci de referinţă (consultarea doc. de ref. numai la sală)
 • * Biblioteci de de împrumut
 • * Biblioteci de de conservare (păstrează documentele în anumite condiţii)
 • * Biblioteci de Biblioteci itinerante, mobile (serviciu extern bibliotecii)

Dupa modul de prezentare a documentelor

 1. Biblioteci „arhaice” (toate documente pe suport hârtie)
 2. Biblioteci digitale (tranziţie spre biblioteci virtuale)
 3. Biblioteci „hibrid” (arhaice şi digitale)
 4. Biblioteci „virtuale” biblioteca fără rafturi

toate documentele pe suport digital spaţiu finit cu resurse infinite accesare de la distanţe foarte mari informaţia este foarte flexibilă (copiată, combinată, revăzută, rearanjată) nu sunt locale toate funcţiile asistate de calculator (cataloage, împrumut)- bibliotecarii – “brokeri de informare”

 BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR – UNIVERSITARE

 1. - personalitate juridică subordonate M.E.N.
 2. - colecţii enciclopedice  - structuri cultural - ştiinţifice
 3. - utilizatorii – studenţi - cadre didactice din învăţământul superior ( public, particular)
 4. - colecţionează, organizează, valorifică , conservă documente necesare procesului instructiv educativ

ATRIBUŢII

 1. Consiliul Naţional al Bibliotecilor din Învăţământ
 2. participă la activitatea didactică, cultural- educativă, de cercetare ştiinţifică, de perfecţionare
 3. sprijin metodologic bibliotecilor pre - universitare
 4. lucrări bibliografice pe plan local

 BIBLIOTECI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – BIBLIOTECI ŞCOLARE

 1. aparţin instituţiilor de învăţământ preuniversitar- şcolilor de toate tipurile
 2. tilizatorii – elevi - cadre didactice
 3. colecţii enciclopedice adecvate nivelului, profilului unităţii de învăţământ
 4. coordonate metodologic de C.C.D.

ATRIBUŢII

 1. participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ
 2. funcţie socială – aport la îndeplinirea procesului instructiv educativ
 3. crearea şi dezvoltarea obiceiului de a citi la copii
 4. stimularea imaginaţiei şi creativităţii copiilor
 5. Regulamentul Bibliotecilor Şcolare Nr. 6566 / 1994 aprobat de M.E.I.

BIBLIOTECI SPECIALIZATE – de cercetare

 1. aparţin diverselor ministere şi institute de cercetare
 2. colecţii cu informaţii specializate, domeniu particular al cunoaşterii
 3. utilizatorii – specialişti dintr-un anumit domeniu
 4. selecţie riguroasă la achiziţie
 5. personal calificat

ATRIBUŢII  - servirea promptă cu informaţii “utile”  - baza documentară a unităţilor de care aparţin  -“ literatura cenuşie” – rapoarte, sinteze, standarde, licenţe, legislaţie

 BIBLIOTECI PUBLICE ( comunitare)  - organizate pe criteriu teritorial

–41 biblioteci judeţene - 212 biblioteci municipale şi orăşeneşti - 2683 biblioteci comunale

 - subordonate financiar structurilor administrativ - teritoriale locale  - îndrumarea metodologică a M.C.C.P.C.

 - centre de informare, studiu şi dezvoltare culturală a comunităţilor locale

 - colecţii enciclopedice

 - utilizatorii – membrii comunităţii

 - toţi cetăţenii, indiferent de categoria socială, convingeri politice, religie, sex, vârstă

 FUNCŢII  – informaţională ( noutăţi economice, politice, ştiinţifice, artistice)

 - culturală ( patrimoniul cultural naţional şi internaţional

 - educaţională ( autoinstruire continuă)

 - socială (reducerea diferenţelor de informare între membrii comunităţii)

 - de recreere ( loisir)

 - poartă locală de acces la cunoaştere

ATRIBUŢII  - servirea comunităţii ( utilizatorul ţintă)

 - oficiu catalografic judeţean

 - oficiu bibliografic judeţean

 - centru de selecţie, pregătire, evaluare a resurselor umane din judeţ

 - calendar cultural judeţean

 - coordonator al activităţii de dezvoltare, conservare, informatizare a colecţiilor bibliotecilor din judeţ

 - structură ‘’ prin excelenţă pentru informare locală’’( colecţionează promovează şi conservă elemente locale specifice)

 - spaţiu în care ‘’ utilizatorul poate găsi uşor orice fel de cunoştinţe şi informaţii ‘’