Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
rolul-bibliotecii-judetene [2010/06/28 11:51]
admin
rolul-bibliotecii-judetene [2010/09/14 09:37] (curent)
delia.p
Linia 35: Linia 35:
  
 ** **
-Cine le face aceste vizite? Care sunt obiectivele pe care le urmariti in cadrul unei vizite de teren?**+Cine  face aceste vizite? Care sunt obiectivele pe care le urmariti in cadrul unei vizite de teren?**
  
 R: // Merg in teren cei care reusesc sa rezolve problema care a fost anuntata: manager, informatician,​ sef serviciu, bibliotecari de la serv. bibliografic,​ metodist ( in formare) s.a.  R: // Merg in teren cei care reusesc sa rezolve problema care a fost anuntata: manager, informatician,​ sef serviciu, bibliotecari de la serv. bibliografic,​ metodist ( in formare) s.a. 
Linia 66: Linia 66:
 Legea Bibliotecilor cuprinde doar esenta rolului pe care trebuie sa-l aiba o biblioteca judeteana in raport cu bibliotecile din judet. Depinde de fiecare manager cum organizeaza,​ cum implica personalul, cum comunica si ce rezultate asteapta! Importante intotdeauna sunt rezultatele,​ metodele le alege fiecare. De aceea sunt foarte utile si intalnirile nationale pentru a invata din experiente, dar, foarte importante raman: comuncarea in biblioteca judeteana, dezvoltarea profesionala permanenta , implicarea judetenei in toate activitatile bibliotecilor publice din judet!!!** Legea Bibliotecilor cuprinde doar esenta rolului pe care trebuie sa-l aiba o biblioteca judeteana in raport cu bibliotecile din judet. Depinde de fiecare manager cum organizeaza,​ cum implica personalul, cum comunica si ce rezultate asteapta! Importante intotdeauna sunt rezultatele,​ metodele le alege fiecare. De aceea sunt foarte utile si intalnirile nationale pentru a invata din experiente, dar, foarte importante raman: comuncarea in biblioteca judeteana, dezvoltarea profesionala permanenta , implicarea judetenei in toate activitatile bibliotecilor publice din judet!!!**
  
-     +====== Exemple de buna practica- Iasi  ====== 
 +  
 + ​TEMATICA ​ DE  ÎNDRUMARE ​ ȘI  EVALUARE ​ A  ACTIVITĂŢII 
 +ÎN  BIBLIOTECILE ​ ORĂŞENEŞTI ​ ŞI  COMUNALE
  
-       +I. Completarea colecţiilor 
 +-  * Colecţii existente la data controlului 
 +  * -Achiziţii în anul curent; provenienţă:​ buget local, donaţii, sponsorizare,​ transfer, Rezerva Naţională de carte etc. 
 +  * -Analiza tematică a achiziţiilor pe anul precedent şi anul în curs; se cercetează modul în care completarea corespunde nevoilor de lectură şi informare ale şcolarilor şi ale altor categorii socioprofesionale;​ se propun studii privind componenţa colecţiilor de documente 
 +  * -Analiza planului de achiziţii pe anul în curs şi pe anii următori; se stabilesc procentaje pe grupe tematice, nivele de completare etc., după programa analitică a obiectelor de învăţământ,​ preferinţele cititorilor,​ lipsurile existente ş.a.m.d. 
 +  * -Situaţia abonamentelor la publicaţiile periodice, nr. de abonamente, aprecierea acestora; posibilităţi de abonare prin Consiliul local, donaţii.  
 +  * -Stabilirea,​ cu acordul primarului etc. posibilitatea de a apela la Rezerva Naţională de Publicații Bucureşti, schimbul interbibliotecar etc. 
 + 
 +II. Evidenţa publicaţiilor  
 +  * -Analiza actelor de primire, existenţa dosarului facturi, specificaţii,​ alte documente, înscrisuri pe specificaţii,​ viza primăriei dacă există. ​      
 +  * -Ştampilarea publicaţiilor.  
 +  * -Dacă este întocmit RMF, analiza evidenţei în toate părţile (I şi II, III). Dacă este corectă repartizarea stocurilor după conţinut.  
 +  * -Corectitudinea înregistrării. Se confruntă cu specificaţiile şi cu registrul inventar.  
 +  * -Corectitudinea înregistrărilor în registrul inventar.  
 +  * -Se analizează stocurile din ultimii doi ani în registrul inventar; se verifică înregistrarea ​ periodicelor  
 +  * -Asigurarea stocurilor primite, confirmarea stocurilor.  
 +  * -Confruntarea datelor statistice transmise Bibliotecii Judeţene cu actele existente în bibliotecă (RMF, RI) 
 +  * -Se verifică integritatea documentelor de evidenţă (RMF şi RI să fie şnuruite, parafate, numerotate, legate etc). 
 +  * -Verificarea colecţiilor după Legea bibliotecilor. Se poate face cu biblioteca deschisă – cu decizia primăriei, după diferite metode (fişă control, confruntare cu inventarul etc.) 
 +  *  
 +III.Organizarea colecţiilor şi a cataloagelor 
 +-  * Studiul clasificării documentelor,​ stabilirea cotei. Verificarea fişelor de catalog întocmite şi a fişei cărţii. Analiza modului în care se stabileşte cota de raft.  
 +  * -Aspecte ale prelucrării cărţii. Analiza clasificărilor. 
 +  * -Se urmăreşte corectitudinea organizării cataloagelor alfabetic şi sistematic, existenţa mobilierului necesar, a fişelor de catalog, a divizionarelor şi a fişelor cărţii. 
 +  * -Se verifică corectitudinea clasificării unor cazuri deosebite (monografii literare, enciclopedii,​ lucrări de istorie, geografie, lucrări de referinţă) 
 +  * -Se analizează schema de aşezare la raft, după modificările din clasificarea zecimală. 
 +  * -Se urmăreşte existenţa indicatoarelor de raft, de domeniu şi de subdomeniu, modul în care bibliotecarul îndrumă la raft utilizatorii. Se fac exerciţii practice de clasificare şi aranjare a cărţilot la raft.  
 +  * -Se verifică existenţa în sistemul accesului liber la raft a unor materiale vizuale, de îndrumare a lecturii: tablouri, portrete, panouri cu serviciile bibliotecii,​ program de funcţionare,​ liste cu publicaţii care se adresează unor categorii distincte de utilizatori etc., evidenţierea anumitor categorii de publicaţii (cartea nouă, cartea pentru profesori, cărţi pentru elevii care se pregătesc pentru olimpiade etc.) 
 +  *  
 +IV.Relaţii cu publicul  
 +  * -Se va analiza înscrierilor utilizatorilor. Registrul de înscriere. Ritmicitatea înscrierilor. Se compară cu situaţia anului precedent, prin tabele lunare. Dacă este posibil, se studiază permanentizarea lecturii. -Se va analiza componenţa utilizatorilor – după caietul de evidenţă. Se solicită o situaţie detaliată a analizei demografice a localităţii. Situaţia elevilor – pe clase. Analiza înscrierii utilizatorilor din celelalte sate ale comunei. Posibilitatea înfiinţării unui punct (sau puncte) de împrumut. 
 +  * -Analizele statistice vor urmări:​ - ​  - îndrumarea lecturii - cunoaşterea intereselor de lectură -ritmicitatea împrumuturilor -frecvenţa zilnică şi permanenţa lecturii  
 +-Se vor analiza principalii indici de activitate: indice de înzestrare,​ de atragere la lectură, de lectură, de circulaţie -Se va face analiza împrumuturilor nerestituite de utilizatori,​ pe ani şi pe luni. 
 +-În limita timpului disponibil, se verifică lista cu cărţile împrumutate şi nerestituite. Se solicită şi o listă cu circulaţia cărţilor noi. -Se stabileşte cu bibliotecarul realizarea unui fişier pe categorii socioprofesionale.  
 +-Se analizează realizarea manifestărilor de stimulare şi atragere la lectură (premierea utilizatorilor care au avut o activitate foarte bună în anul trecut, organizarea “Zilelor deschise ale bibliotecii”,​ vizualizarea rezultatelor deosebite de lectură, organizarea unor mese rotunde sau colocvii cu intelectualii comunei pe teme ca: “Biblioteca comunală în etapa de tranziţie”,​ “Şcoala şi biblioteca – azi” etc). 
 +-Se verifică modul de realizare a ghidurilor, pliantelor şi fluturaşilor publicitari etc 
 + 
 +V. Activitatea bibliografică -Se verifică existenţa listelor de cărţi şi a bibliografiilor pentru referate şi modul de organizare a bibliografiilor 
 +-  * Se verifică existenţa şi actualizarea fişierelor de noutăţi 
 +  * -Se analizează modul în care este folosită biblioteca de către profesorii încadraţi în activitatea de pregătire profesională (grade didactice, definitivat etc.) 
 +  * -Se verifică listele de lecturi pe clase; se analizează eficienţa 
 +  * -Se analizează modul de organizare a bibliografiei locale (fişiere sau liste deschise – cu articole referitoare la localitate; monografia bibliografică şi schiţa monografică a comunei). 
 +  * -Se urmăreşte publicitatea serviciilor bibliografice şi a împrumutul interbibliotecar. 
 +  *  
 +VI. Informatizarea bibliotecii 
 +-  * Se alcătuieşte de comun acord cu primarul, contabilul etc, un grafic de dotare a bibliotecii cu mobilier și tehnică de calcul, imprimantă,​ soft, conexiune internet. 
 +  * -Se verifică numărul de documente introduse pe calculator; comentarii 
 +  * -Se verifică gradul de cunoaştere a softului de bibliotecă;​ se actualizează cunoştinţele bibliotecarului în domeniu 
 +  *  
 +VI. Activităţi culturale 
 +  * -Se analizează activităţile culturale organizate în acest an (număr, tematică, participare). 
 +  * -Se analizează implicarea bibliotecii în viaţa localităţii,​ parteneriatele cu şcoala, căminul cultural biserică etc, participarea la unele evenimente deosebite din viaţa localităţii (deschiderea anului şcolar, sesiuni ale consiliului local, întîlniri ale fiilor satului etc.) 
 +  * -Se verifică (schiţează) planul orientativ de manifestări culturale: expoziţii, prezentări bibliografice,​ zile deschise ale bibliotecii,​ şezători literare, dramatizări,​ audieri de basme. Unde sunt posibilităţi – cicluri de manifestări în colaborare cu şcoala. 
 +  *   
 +VII. Probleme administrative 
 +-  * Problema localului şi a pregătirii acestuia pentru perioada de iarnă. 
 +  * -Starea mobilierului,​ număr de rafturi. 
 +  * -Igienizarea localului şi a fondului de carte. 
 +  * -Recondiţionarea fondului de carte. Organizarea unui cerc al “micilor legători de carte” 
 +  * -Existenţa tipizatelor,​ a ştampilei, a materialelor pentru legătorie 
 +  * -Organizarea arhivei bibliotecii. 
 +  * -Planul de cheltuieli al bibliotecii – posibilităţi de sponsorizare,​ achiziţii din fonduri extrabugetare. 
 +  * -Verificarea periodică gestionară. 
 +  *  
 +VIII. Pregătire profesională 
 +  * -Se verifică în ce măsură se studiază materialele metodice – caietul cu conspecte 
 +  * -Se analizează gradul de cunoaştere al clasificării zecimale, al legilor referitoare la gestionarea publicaţiilor,​ la împrumutul documentelor etc., precum şi nivelul general de informare al bibliotecarului 
 +  * -Se recomandă ultimele articole din revista „Biblioteca”,​ „Breviarul metodic”, noile apariţii biblioteconomice  
 +  *  
 +  * NOTĂ : Activitatea de control şi îndrumare poate surprinde şi alte aspecte. Bibliotecarul va semna un material de sinteză care va conţine termene, subiecte de lucrări, teme de efectuat pentru o perioadă stabilită etc. 
 +  
 + 
 +Metodist coordonator,​ 
 +Mihail GRINEA 
 +      ​
 {{tag>​biblioteci_judetene}} {{tag>​biblioteci_judetene}}