Planificarea activităţilor în bibliotecile publice

Acest articol nu este complet.Anca Rapeanu 2010/04/02 16:07

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “GH. ASACHI” IAŞI Compartimentul asistenţă metodică

Elemente ale proiectului de activitate pentru bibliotecile comunale și orășenești

I. Completarea colecţiilor trebuie făcută după un plan bine stabilit, care să cuprindă fondurile băneşti şi sursele de finanţare, numărul de volume necesare defalcat, pe domenii conform CZU, titlurile ce trebuie completate, sursele de achiziţii. Pentru stabilirea fondurilor băneşti se au în vedere atât reglementările în vigoare privind achiziţia minimă anuală de carte, adică 50 de volume / la 1000 de locuitori, cât şi puterea economică a comunei, pentru a se majora această cantitate.

  • • surse de achiziţii: Rezerva Naţională de Publicații Bucureşti; anticariat; edituri; librării; donatori;
  • • surse de finanţare: bugetul local; sponsorizări; donaţii; transfer;
  • • stabilirea titlurilor pe domenii ale CZU: după structura fondului; după bibliografia şcolară; după preferinţele cititorilor.

II. Evidenţa publicaţiilor achiziţionate trebuie făcută conform normelor în vigoare, în Registrul inventar, Registrul de mişcare al fondului şi în fişele de evidenţă preliminară pentru ziare şi reviste. De asemenea, se va completa dosarul cu acte de primire, specificaţii şi copii după facturile achiziţiilor făcute. Cărţile nou achiziţionate se vor inventaria imediat ce intră în bibliotecă, însă publicaţiile seriale vor fi constituite în unităţi de inventar şi se vor înregistra în RI şi RMF la începutul anului următor sau semestrial, după caz. În eventualitatea în care verificarea periodică gestionară, carte cu carte, trebuie făcută în acest an, conform reglementării Ministerului de Finanţe, va fi planificată în cursul vacanţei de vară a elevilor.

III. Organizarea colecţiilor şi a cataloagelor Publicaţiile care fac parte din bibliografia şcolară la limba şi literatura română se vor ordona în rafturi tematice, de preferinţă pe clase şcolare, fiind strict alfabetizate. Fondul de carte se va cota şi clasifica în continuare ataşându-se fişa cu termene de restituire şi plicul pentru fişa cărţii; se va completa fişa cărţii; fişele de catalog vor fi ordonate obligatoriu în cele două cataloage, alfabetic şi sistematic, pentru a putea fi consultate de către cititori.

IV. Relaţiile cu publicul vor fi puse în evidenţă prin completarea corectă şi la timp a Registrului de înscriere a cititorilor, a fişelor contract de împrumut, a evidenţei pentru publicaţiile consultate în bibliotecă, a fişei cărţii şi a formularelor PROBIP; un exemplar din centralizatorul PROBIP se va expedia lunar la Biblioteca judeţeană. Se va urmări recuperarea documentelor de la utilizatorii restanţieri. Dinamica înscrierii cititorilor se va urmări permanent atât global, cât şi pe categorii socio-profesionale, comparându-se situaţia existentă în bibliotecă cu potenţialul comunei. De asemenea, se vor face analize ale lecturii, urmărindu-se interesele de lectură, ritmicitatea împrumuturilor, indicele de frecvenţă anuală, în cazul evidenţei împrumuturilor pe calculator. Pentru cititorii care solicită rezervarea unor volume, se va urmări rezolvarea cererilor cu seriozitate şi promptitudine.

V. Activitatea bibliografică va căpăta o amploare tot mai mare, atât prin bibliografiile de recomandare, cât şi prin bibliografiile la cerere ale elevilor, mai ales în perioadele de evaluare a cunoştinţelor şcolare. Titlurile recomandate pentru o anumită temă vor fi notate sub formă de bibliografie care urmează să fie îndosariată alături de alte liste din acelaşi domeniu. La achiziţiile următoare, se vor verifica titlurile care corespund pentru bibliografiile deja întocmite, acestea fiind aduse la zi cu fiecare nou stoc intrat în bibliotecă. Bibliografiile de recomandare se vor întocmi pentru diverse categorii de cititori, din domeniile de interes. De asemenea, se vor organiza fişiere sau liste bibliografice deschise cu articole din presă referitoare la localitate. Această activitate poate fi făcută mult mai uşor şi la cote mai înalte, prin consultarea anuarului bibliografic al judeţului Iaşi, editat de Biblioteca judeţeană. Se va continua acţiunea de strângere a datelor, în vederea realizării unei schiţe monografice a localităţii. În cadrul cataloagelor alfabetic şi sistematic se vor organiza fişiere cu noutăţi, actualizate semestrial sau anual.

VI. Activităţile culturale ale bibliotecii vor fi susţinute lunar, ca orientare utilizându-se Calendarul cultural editat de Biblioteca judeţeană. O dată pe semestru, se vor organiza şezători literare, lansări sau prezentări de carte comentate de personalităţi ale culturii ieşene. Pentru cei mici şi foarte mici, în fiecare săptămână vor fi organizate în parteneriat cu grădiniţa din localitate audiţii de basme şi poveşti, urmate de comentarea textului ascultat. Împreună cu elevii, se vor organiza diverse concursuri de cunoştinţe generale, “excursii pe hartă”, expoziţii de desen după scene din cărţile citite etc. (sunt apreciate parteneriatele cu cadrele didactice).

VII. Pregătirea profesională Se vor studia cărților de biblioteconomie recent apărute, Caietele şi Breviarele metodice, revista “Biblioteca” din ultimii doi-trei ani; articolele de strict interes vor fi conspectate în caietul fiecărui bibliotecar, făcându-se comentarii pe marginea textului. De asemenea, se vor programa deplasări la Biblioteca judeţeană cel puţin o dată pe trimestru, în vederea discuţiilor cu metodiştii pentru lămurirea problemelor ce apar şi se va participa activ la întâlnirile profesionale organizate la Biblioteca judeţeană, cât şi în cadrul centrelor metodice.

VIII. Activităţile administrativ-gospodăreşti sunt un capitol important în pregătirea şi menţinerea bibliotecii pentru a fi eficientă. Pe primul plan se va afla bugetul pentru acest an, care urmează să fie aprobat în şedinţa consiliului local, cu participarea activă a bibliotecarului, urmând ca, în funcţie de suma alocată, să fie redimensionată valoarea cheltuielilor planificate iniţial. Pe parcursul anului se va urmări obţinerea fondurilor periodic, în special pentru achiziţia de carte. În trimestrul al IV-lea, când va avea loc rectificarea bugetară, se va încerca, prin intervenţii bine argumentate, suplimentarea fondurilor. La fel de important este şi întocmirea proiectului de buget pentru anul următor, care va fi înaintat primăriei până în luna septembrie.

IX. Informatizarea bibliotecii trebuie continuată şi în acest an, atât prin achiziţionarea de calculatoare şi o imprimantă, ca şi prin introducerea fondului de publicaţii în programul de bibliotecă pe calculator, pentru definitivarea catalogului electronic şi gestionarea împrumuturilor.

X. Relaţiile cu celelalte instituţii şi organizaţii Bibliotecarul va trebui să stabilească relaţii de colaborare şi parteneriat atât cu primăria, urmărind când au loc şedinţele Consiliului local sau ale Comisiei pentru cultură şi încercând să influenţeze deciziile luate în favoarea instituţiei pe care o conduce, cât şi cu alte fundaţii şi ONG-uri, pentru a se putea implica şi răspunde la nevoile comunităţii.

Metodist coordonator, Mihail GRINEA