Legislaţie de bibliotecă şi conexă

Legea Bibliotecilor

Legislație pentru standardele de control intern

 • 1.L 334/ 2002 a bibliotecilor
 • 2.ROF – Regulamentul de Organizare si functionare al Bibliotecii
 • 3.OG 26/2006 ptr. modificarea si completarea L. 334/2002
 • 4.ISBD (G): International Standard Bibliographical Description of Documents – General Outline: Descrierea bibliografică internaţională standard a documentelor: schema generală: STAS 12629/1-1998
 • 5.ISBD (M): International Standard Bibliographical Description of Monographs: Descrierea bibliografică internaţională standard a documentelor: publicaţii monografice curente: STAS 12629/2-1988
 • 6.ISBD (S): International Standard Bibliographical Description of Serial Publications: Descrierea bibliografică internaţională standard a documentelor: publicaţii seriale: STAS 12629/3-1988
 • 7.ISBD (A): International Standard Bibliographical Description of documents Old Monographs: Descrierea bibliografică internaţională standard a documentelor: publicaţii monografice vechi: STAS 12694/4-1988
 • 8.ISBD (PM): International Standard Bibliographical Description of Printed Music Publications: Descrierea bibliografică internaţională standard a documentelor: publicaţii de muzică tipărită: STAS 12626/5-1988
 • 9.ISBD (CM): International Standard Bibliographical Description of Map-Drawing Materials: Descrierea bibliografică interaţională standard a documentelor: materiale cartografice: STAS 12629/6-1988
 • 10.ISBD (NBM): International Standard Bibliographical Description of Non Book Materials: Descrierea bibliografică internaţională standard a documentelor: materiale audio-vizuale: STAS 12629/7-1989
 • 11.ISBD (CP): Guidelines for the application of the ISBDs to the description of Component Parts: Ghid pentru aplicarea ISBD la descrierea părţilor componente
 • 12.ISBD (ER): International Standard Bibliographical Description of Electronic Resource
 • 13.ISBD (CF): International Standard Bibliographical Description of Computer Files: Descrierea bibliografică internaţională standard pentru fişiere de calculator
 • 14.STAS 8256-82: Informare şi documentare. Prescurtarea cuvintelor şi expresiilor tipice româneşti şi străine din referinţele bibliografice
 • 15.ISO 832: 1994 Information and Documentation - Bibliographic Description and References – Rules for the Abbreviations of Bibliographic Terms
 • 16.ISO 4: 1997 Information and Documentation - Rules for the Abbreviations of title words and titles of publications
 • 17.STAS 8636-70: Informare şi documentare. Orânduirea în catalogul alphabetic, pe nume de autori şi titluri, şi în indexuri
 • 18.STAS 5309/1-89: Transliteration into Latin characters: Transliteration of Slavic Cyrilic characters: Transliteraţia caracterelor chirilice slave în caractere latine (elaborat iniţial în 1956, revizuit în 1970 şi 1978)
 • 19.STAS 5309/3-87: Transliteration into Latin characters: Transliteration of Arabic characters: Transliteraţia caracterelor arabe în caractere latine
 • 20.STAS 5309/4-87: Transliteration into Latin characters: Transliteration of Hebrew characters: Transliteraţia caracterelor ebraice în caractere latine
 • 21.STAS 5309/2-78: Transliteration into Latin characters: Transliteration of Greek characters: Transliteraţia în alfabetul latin: transliteraţia caracterelor greceşti
 • 22.Clasificarea Zecimală Universală: Ediţie medie internaţională în limba română. Bucureşti, Biblioteca Naţională a României, 1998
 • 23. Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi. Bucureşti, Biblioteca Naţională a României: SR ISO
 • 639:1995
 • 24. Codurile de limbă – limba română. Bucureşti, Biblioteca Naţională a României: Secţiunea Control bibliografic naţional
 • 25. Tabele de autori. Anexa la Clasificarea Zecimală Universală. Bucureşti, Biblioteca Naţională a României, 1999
 • 26. Tabela de indici CZU
 • 27. DECRET-LEGE nr.141/ 11 mai 1990, privind organizarea activităţii de informare şi documentare
 • 28. Ordin nr. 2338/ 26.07.2004 privind imprumut interbibliotecar
 • 29.Legea nr. 111/ 1995 privind depozitul legal, republicata
 • 30.Ordinul 2249/ 4775 din 2009, formulare tipizate de biblioteca
 • 31.Hotărâre nr. 1546/ 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 • 31.L 182/ 2000 protejarea patrimoniului cultural national mobil
 • 33. Calendarul evenimentelor interne şi internaţionale (Calendar cultural)
 • 34. Enciclopedii, dicţionare, bibliografii, Internet
 • 35.Legea 8/1996 a drepturilor de autor
 • 36.Codul Muncii
 • 37. Codul de etică profesională
 • 38. Regulamentul Intern
 • 39. Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • 40. Ordinul 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor disciplinare
 • 41. OMFP nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 • 42. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii (republicată)
 • 43. Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, modificată prin Legea nr.54/1994
 • 44. Legea nr. 284/ 2010 salarizarea personalului platit din fondurile publice
 • 45. Ordin 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
 • 46. Ordinul 1423/26.11.2012 privind modificarea O. 946/2005
 • 47. Regulamente interne de funcționare a sectiilor CIC, SL, Biblionet, Colectii Speciale
 Oradea

27.11.2012

                                              Intocmit,
                                           Luminita MOGA

Legislație privind salarizarea

- LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010

Data intrarii in vigoare : 01/01/2011

-HOTĂRÂRE nr. 763 din 21 iulie 2010

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 20 august 2010

-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 7 aprilie 2010

privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 229 din 30 decembrie 2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice

EMITENT:GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2009

VEZI Art.III,alin.1.

-LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 - (actualizată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**) (actualizată pana la data de 15 iulie 1994*) EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA

Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994.

-LEGE Nr. 54 din 8 iulie 1994

pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste

 1. EMITENT: PARLAMENTUL
 1. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 15 iulie 1994

-ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009 Data intrarii in vigoare : 04/11/2009

ABROGA : ORDIN nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004(ABROGAT) pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv(abrogate de art.4 din Ord.2861/2009)

EMITENT:MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.174 din 13 decembrie 2004

Data intrarii in vigoare : 13/12/200

-ORDIN nr. 4.626 din 21 iulie 2005 privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului, precum şi a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 3 august 2005

-ORDIN nr. 2.035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultura şi alte unităţi de profil

EMITENT: MINISTERUL CULTURII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 27 septembrie 2000

Data intrarii in vigoare : 27/09/2000

-ORDIN nr. 2.062 din 9 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice

EMITENT: MINISTERUL CULTURII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 18 august 2000

-ORDIN nr. 2.258 din 19 iunie 2006

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.035/2000

-ORDIN nr. 2.371 din 6 iunie 2008

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000

EMITENT: MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iulie 2008

- HOTĂRÂRE nr. 886 din 20 august 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2008

ACEASTĂ HOTĂRÂRE ABROGĂ Ordinul nr.2053/17 mai 2002

-ORDIN nr. 2.069 din 1 octombrie 1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice

EMITENT: MINISTERUL CULTURII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 13 noiembrie 1998

-ORDIN nr. 493 din 15 iunie 2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 24 iunie 2009

-LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001

Selecţie făcută de departamentul Resurse Umane, BJ Bihor.