Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


Glosar de termeni

A

B

BAZA DE DATE

- Colecţia de date şi înregistrări înmagazinate electronic, cu o interfaţă şi limbaj de utilizare comune pentru regăsirea şi folosirea datelor. Poate fi pe DVD-ROM, CD-ROM, pe dischetă sau altă metodă de acces direct. Bazele de date cu licenţă se iau în considerare separat, chiar dacă accesul la mai multe produse ale unei baze de date sub licenţă este efectuat prin aceeaşi interfaţă.

C

CALITATE

, totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care demonstrează capacitatea bibliotecii de a satisface cerinţe declarate sau subînţelese

CATALOG NAŢIONAL PARTAJAT

, un catalog colectiv al bibliotecilor unei ţări, ce conţine descrierile bibliografice ale documentelor pe care acestea le deţin.

CATALOGARE

, operaţia de înregistrare a documentelor grafice şi iconografice într-un catalog. Catalogarea cuprinde două etape: descrierea documentelor prin date bibliografice (elaborarea înregistrării bibliografice) şi organizarea acestor descrieri după anumite criterii în vederea alcătuirii catalogului.

CATALOGARE DESCRIPTIVĂ

, parte a catalogării prin care se atribuie atât date descriptive, cât şi puncte de acces, altele decât subiectul.

CATALOGARE PE SUBIECTE,

parte a catalogării prin care se atribuie vedete de subiect şi/sau indici de clasificare.

CLASIFICARE

, 1.sistem de organizare a informaţiilor pe clase care respectă reguli şi stabilesc categorii identificabile cu o abordare standardizată, cu ajutorul unor limbaje sistematice, clasificatorii. 2. operaţia de atribuire a indicilor CZU pentru a reprezenta conţinutul documentului într-o manieră sintetică.

CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ (CZU)

, sistem de clasificare a ansamblului cunoştinţelor umane, limbaj documentar folosit pentru clasificarea resurselor informaţionale utilizând notaţii zecimale, simboluri alfanumerice (indici CZU).

CARTE ELECTRONICĂ

- Document digital, sub licenţă sau nu, în care predomină textul şi care poate fi văzut în analogie cu cartea tipărită (monografie). Utilizarea cărţilor electronice este în multe cazuri dependentă de un dispozitiv anume şi/sau de un limbaj de citire şi vizionare.

COLECŢII ELECTRONICE

-sunt acele resurse de informare în format electronic (digital), accesibile cu ajutorul calculatorului sau al unor dispozitive specializate, local (off line) sau la distanţă (on line).

- Toate resursele în format electronic din colecţia bibliotecii. Include bazele de date, periodice electronice, documentele digitale. Resursele gratuite de pe Internet, catalogate de bibliotecă într-o baza de date sau în OPAC-ul propriu, trebuie socotite separat.

COMUNITATE SERVITA,

totalitatea persoanelor cărora li se adresează produsele sau serviciile bibliotecii şi care profită direct sau indirect de acestea.

D

DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ

, descrierea datelor care identifică o resursă bibliografică respectând un set de date bibliografice redate în conformitate cu norme şi principii specifice de catalogare (principii catalografice internaţionale) Descrierile pot fi făcute la diverse niveluri de complexitate, depinzând de tipul catalogului sau al fişierului bibliografic.

DOCUMENT AUDIO

- Document în care predomină sunetul şi necesită echipament special pentru a fi utilizat. Include discuri, benzi magnetice, casete, CD-uri audio, fişiere de înregistrări audio digitale.

DOCUMENT AUDIOVIZUAL COMBINAT

- Document în care predomină imaginea şi sunetul şi necesită echipament special pentru a fi utilizat. Include filme sonore, filme video etc.

DOCUMENT DE BIBLIOTECĂ

, informaţie înregistrată sau obiect material care poate fi tratată ca o unitate într-un proces de documentare.

DOCUMENT CARTOGRAFIC

- Reprezentarea convenţională, la scară redusă, a fenomenelor concrete sau abstracte care pot fi localizate în spaţiu şi timp. Include hărţile cu două sau trei dimensiuni, globurile, planurile, modelele topografice, hărţile în relief şi reprezentările aeriene.

DOCUMENT DE MUZICĂ TIPĂRITĂ

- Document al cărui conţinut principal îl constituie reprezentarea muzicii în general sub formă de note. Se poate prezenta sub formă de file sau culegere.

DOCUMENT DIGITAL

- Unitate de informaţie cu un conţinut definit care a fost digitizată de bibliotecă sau achiziţionată în formă digitală ca parte a colecţiei bibliotecii. Include: cărţile electronice, patentele electronice, documente AV în reţea şi alte documente digitale (rapoarte, doc. cartografice şi muzicale, doc. neimprimate încă etc.) Bazele de date şi periodicele electronice sunt excluse.

DOCUMENT GRAFIC

- Document în care predomină imaginea. Ex.: gravurile, lucrările de artă originale, reproducerile de artă, fotografiile, afişele, studiile, desenele tehnice etc. Exclude articolele grafice în format audio-vizual şi electronic, de codex sau de microfişe.DOCUMENTE

DIFUZATE / ÎMPRUMUTATE

- Împrumutul direct al unui document în format nonelectronic (ex: carte), al unui document electronic printr-un purtător fizic (ex:CD-ROM) ori prin alt dispozitiv (ex: cititor de carte electronică) sau transmiterea unui document electronic către un utilizator pentru o perioadă limitată de timp (ex:carte electronică). Împrumuturile includ documentele împrumutate la domiciliu, prelungirile, împrumuturile pe loc în sălile de lectură şi copiile (numărul de file) furnizate în locul originalelor. Tranzacţia trebuie calculată în funcţie de numărul de documente împrumutate. Cu excepţia copiilor, se numără volumele, inclusiv în cazul publicaţiilor seriale.

E

EVALUARE

, proces de estimare a eficacităţii, eficienţei, utilităţii şi caracterului adecvat al unui serviciu sau a unei dotări.

EVIDENŢA DOCUMENTELOR DE BIBLIOTECĂ

, înregistrarea publicaţiilor, indiferent de tipul de suport, în documentele specifice de evidenţă a gestiunii de bibliotecă: registrul inventar şi registrul de mişcarea fondurilor şi/sau completarea datelor de descriere a publicaţiilor în Modulul de catalogare, a datelor despre achiziţie şi a celor contabile în Modulul de achiziţie al softului de bibliotecă .

F

G

H

I

INFORMAŢIE

- Răspunsul la solicitări adresate direct sau prin telefon, poşta, fax sau e-mail. Nu se includ aici întrebări cu caracter administrativ sau de orientare în sediu (de exemplu, localizarea personalului şi a facilităţilor), referitoare la orar sau la manipularea unor echipamente de genul terminalelor de computer sau imprimantelor.

INDEXARE

, 1.reprezentarea cu ajutorul limbajului documentar sau natural a datelor care rezultă din analiza conţinutului unui document sau a unei părţi dintr-un document în vederea regăsirii acestuia 2. Tip de analiză a unui document al cărui conţinut se exprimă prin descriptori. Procesul de descriere şi exprimare a conţinutului unui document cu ajutorul unor termeni de specialitate, a descriptorilor permite utilizatorului accesul la document pe baza subiectului alocat în operaţia de indexare

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ

, expresie numerică, simbolică sau verbală utilizată pentru a evalua performanţa unei biblioteci în termeni cantitativi şi calitativi. Include atât numărători simple cât şi raporturile dintre cifre.

ÎNREGISTRARE BIBLIOGRAFICĂ

, setul de elemente de date care descrie şi oferă acces la manifestări şi identifică lucrări şi expresii asociate.

J

K

L

LIVRARE DE DOCUMENTE ELECTRONICE

- Transmiterea electronică către utilizator a unui document sau a unei părţi de document din colecţia unei biblioteci, intermediată de personalul bibliotecii

M

MICROFORMAT

- Termen generic care se referă la orice suport, în mod obişnuit film, care conţine microimagini. Include microfişele şi microfilmele.

MISIUNE

, declaraţie aprobată de autorităţi care formulează scopurile activităţii organizaţiei şi opţiunile sale în materie de dezvoltare a serviciilor şi produselor

N

O

OCR

, optical character recognition – program pentru recunoaşterea optică a caracterelor.

OPAC,

Online Public Acces Catalog – catalogul electronice al unei biblioteci sau al unui consorţiu de biblioteci.

P

POPULAŢIA SERVITĂ

, număr total de persoane pentru care biblioteca asigură servicii şi documente.

PRODUSE DE BIBLIOTECĂ

, materiale documentare, lucrãri sau materiale realizate de diverse servicii ale bibliotecilor şi puse la dispoziţia utilizatorilor într-o manierã directã şi neutrã.

PROIECT

, o organizaţie temporară pentru realizarea unui proces relativ unic cu o sferă de cuprindere medie sau extinsă.

PUNCTE DE ACCES

, elemente ale înregistrării bibliografice şi de autoritate care permit menţinerea unei căutări fiabile a înregistrării bibliografice şi de autoritate şi a resurselor bibliografice asociate .

Q

R

RFID

– Radio Frequency Identification - Sistem de identificare a obiectelor, pe baza frecvenţei radio, prin comunicare pe unde scurte

S

SELECŢIA PERSONALULUI,

procesul de alegere pe baza unui pachet/set de criterii bine definit, a celui mai potrivit şi competitiv candidat pentru ocuparea unui post.

SERVICII DE BIBLIOTECĂ

, un sistem de utilitãţi în care beneficiarul cumpãrã sau foloseşte o anumitã utilitate, care îi oferã anumite avantaje (neconcretizate, în majoritatea cazurilor, într-un bun material) destinate satisfacerii unor nevoi personale sau sociale.

T

TRANZACTIA DE IMPRUMUT DOCUMENTE

, împrumutul direct al unui document în format nonelectronic (ex:carte), al unui document electronic printr-un purtător fizic (ex:CD-ROM) ori prin alt dispozitiv (ex: cititor de carte electronică) sau transmiterea unui document electronic către un utilizator pentru o perioadă limitată de timp (ex:carte electronică). Împrumuturile includ documentele împrumutate la domiciliu, prelungirile, împrumuturile pe loc în sălile de lectură şi copiile (numărul de file) furnizate în locul originalelor. Tranzacţia trebuie calculată în funcţie de numărul de documente împrumutate.

U

UTILIZATOR

, beneficiar al serviciilor de bibliotecă ce poate fi o persoană fizică sau o altă bibliotecă din sistemul naţional sau internaţional de biblioteci.

V

X

Y

Z