Buget şi elemente de management financiar în biblioteci publice

Acest articol nu este complet.Anca Rapeanu 2010/04/02 12:25

Elemente ale proiectului de buget

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “GH. ASACHI” IAŞI Compartimentul de asistenţă metodică

Schiţă orientativă - 2008

Sunt bine cunoscute rolul şi importanţa bibliotecii publice pentru comunitatea pe care o serveşte. Având în vedere că, din punct de vedere financiar şi administrativ, responsabilitatea amenajării, întreţinerii şi dotării bibliotecii publice revine consiliului local, care asigură şi coordonează fondurile necesare bunei funcţionări a acesteia, conform legislaţiei în vigoare, se vor avea în vedere următoarele aspecte cu caracter general:

 1. Fondurile minime necesare achiziţiei de carte se vor calcula conform art. 40 (12) din Legea bibliotecilor nr. 334 / 2002, republicată, cu modificările ulterioare, care prevede o creştere anuală a colecţiilor de cel puţin 50 volume la 1000 de locuitori. Suma necesară achiziţiei se va lua în calcul în funcţie de valoarea medie de achiziție / unitate de inventar în anul precedent, corelat cu inflaţia preţului la carte - care reprezintă marea majoritate a documentelor achiziţionate şi mărimea populaţiei comunei. (La comunele cu o populaţie sub 3500 locuitori, este necesar un fond mai mare decât cel rezultat din calcul, pentru că, dacă sunt mai puţini cititori * chiar, numărul minim de titluri necesar, mai ales la bibliografia şcolară, să poată fi cumpărat.)
 • - De asemenea, se vor avea în vedere atât fonduri pentru procurarea de casete video şi CD-uri, cât şi fonduri pentru abonamente la publicaţiile periodice, luând în calcul un număr minim de un abonament la ziarele locale, un abonament la ziarele centrale şi 5-7 abonamente la diferite reviste ce fac obiectul interesului * comunităţii.
 • - Este foarte important ca sumele prevăzute pentru achiziţia de carte, abonamente, CD-uri şi casete video să fie planificate şi puse ritmic la dispoziţia bibliotecarului, cel puţin o data pe trimestru, pentru ca procesul de completare a colecţiilor să poată cuprinde titlurile reprezentative ce apar in cursul anului.
 • Costuri functionare CIP
 1. - Conform H. G. nr. 442 / 1994 privind finanţarea de la buget a instituţiilor publice de cultură şi artă, Legii bibliotecilor nr. 334 /, art. 50, se va asigura suma necesară pregătirii profesionale, perfecţionării şi specializării, consolidării cunoştinţelor, schimburilor de experienţă cu biblioteci similare din ţară şi altor forme şi programe de pregătire profesională; această sumă va fi de minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal.
 2. - Pentru desfăşurarea activităţilor, atât cu cititorii, cât şi cu cetăţenii comunei în cadrul diferitelor forme de manifestări culturale, se vor prevedea fonduri pentru achiziţionarea unuor calculatoare, a unei imprimante și a abonamentului la internet; vă reamintim cu acest prilej că există deja 80 de biblioteci ce au în dotare cel puţin un computer, gama activităţilor cu cititorii fiind astfel mult diversificată şi mai atrăgătoare.
 3. - Atât pentru sediile centrale cât şi pentru punctele de împrumut ce trebuie înfiinţate conform actualelor reglementări, este necesar să se prevadă fonduri pentru procurarea de vitrine, rafturi, birouri calculator, mese şi scaune pentru deschiderea Centrului de Internet și consultarea publicaţiilor în bibliotecă.
 4. - În vederea desfăşurării activităţii în condiţii normale şi în anotimpul rece, se vor prevedea fonduri pentru asigurarea combustibilului şi a curentului electric; de asemenea, in bibliotecile care nu au încă asigurată o sursă de încălzire, in acest an se va rezolva problema menţionată, ca şi procurarea combustibilului până la data de 30 septembrie.
 5. - Asigurarea fondurilor pentru reparaţiile curente, zugrăvirea încăperilor destinate activităţilor bibliotecare, înlocuirea sticlei de geam lipsă şi montarea de gratii la ferestre.
 6. - Planificarea fondurilor pentru furnituri de birou, fişa cărţii, accesorii şi alte materiale indispensabile desfăşurării activităţii în bune condiţii şi întreţinerii curăţeniei în bibliotecă.
 7. - Procurarea de corpuri de iluminat, perdele, mochete şi traverse, pentru ca biblioteca publică să fie cu adevărat atât un lăcaş de cultură şi de informare, cât şi de petrecere a timpului liber.
 8. - Asigurarea fondurilor pentru decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, ocazionate de deplasările în interesul serviciului la instruirile metodice, mese rotunde, simpozioane şi pelerinaje la casele memoriale ale scriitorilor – în vederea îmbunătăţirii pregătirii profesionale şi a achiziţionării unor materiale de propagandă vizuală.
 9. - Nu în ultimul rând, în planul de buget se vor planifica fonduri pentru salarizarea personalului, urmărindu-se acordarea tuturor majorărilor, gradaţiilor, indemnizaţiilor şi sporurilor, potrivit dispoziţiilor pe plan local şi naţional.

Pentru detalierea acestui plan de buget şi pentru dezbaterea sa în cadrul consiliului local este neapărat necesară prezenţa bibliotecarului, care, pe de o parte, cunoaşte cel mai bine atât problemele bibliotecii, cat şi legislaţia privitoare la biblioteci, iar pe de altă parte, este conducătorul acestei instituţii de cultură, răspunzător de modul în care se cheltuie fondurile, după aprobarea acestora.

De asemenea, la întocmirea planului de buget pentru consiliul local se vor avea în vedere şi argumentările necesare, după modelul următor.

Metodist coordonator, Mihail GRINEA