Bibliotecarul din Biblioteca Comunală

Activitatea bibliotecarului se concretizeaza în achiziţia, procesarea şi difuzarea informaţiilor, revenindu-i sarcini complexe legate de : • constituirea si dezvoltarea colecţiilor

• evidenţa documentelor de bibliotecă

• catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor achiziţionate şi organizarea cataloagelor de bibliotecă

• organizarea documentelor de bibliotecă si prezervarea si conservarea acestora

• asigurarea circulaţiei documentelor de bibliotecă în scopul diseminării informaţiei

• gestionarea materială a documentelor de bibliotecă

• informatizarea activitatilor şi serviciilor de bibliotecă

• valorificarea colectiilor

• promovarea imaginii bibliotecii şi a comunităţii deservite, ca şi componentă culturală şi/sau ştiinţifică a acesteia

Realizarea în condiţii optime a acestor sarcini este posibilă în contextul existenţei unor criterii recunoscute şi aplicate unitar, obiectiv şi în afara oricărei ingerinţe politice, de toţi factorii de decizie.

Fişa de post

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi – Compartimentul Coordonare Metodică Model

FIŞĂ INDIVIDUALĂ A POSTULUI de BIBLIOTECAR

Numele şi prenumele:

Specialitatea: BIBLIOTECAR / BIBLIOGRAF

Postul pe care îl ocupă: BIBLIOTECAR RESPONSABIL

Compartimentul: BIBLIOTECA COMUNALĂ Încadrare: BIBLIOTECAR / BIBLIOGRAF (angajat pe perioadă nedeterminată); gradaţia / treapta

Cerinţe: - studii: LICEALE cu bacalaureat, sau SUPERIOARE şi

- studii specifice postului: ATESTAT de bibliotecar acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor sau

- studii de specialitate: POSTILICEALE, COLEGIU sau SUPERIOARE de BIBLIOTECONOMIE

- vechime: ani Relaţii: - ierarhice: PRIMĂRIE; CONSILIU LOCAL;

- colaborare: BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ, INSTITUŢII LOCALE, FUNDAŢII, O.N.G.-uri etc.

Sarcinile de serviciu obligatorii reprezentă 40 ore / săptămână, din care, cel puţin 4 ore / zi cu publicul.

Descrierea ocupaţiei:

Biblioteca, o componentă importantă a vieţii social-culturale, înseamnă o colecţie organizată de cărţi, publicaţii speciale (ziare, reviste etc.), alte documente grafice şi audio-vizuale şi pe alte suporturi informaţionale, precum şi serviciile unui personal capabil să asigure şi să pună la dispoziţie aceste materiale utilizatorilor săi, în scopul satisfacerii necesităţilor de educare, informare, documentare, cercetare şi recreere ale acestora.

Personalul capabil să realizeze acest deziderat este alcătuit din bibliotecari, funcţiile acestora având menirea să asigure circuitul documentelor de bibliotecă de la achiziţie şi intrarea lor în patrimoniul bibliotecii până la punerea la dispoziţia utilizatorilor.

Fiecare bibliotecar se integrează într-o muncă în colectiv, sarcinile lui fiind percepute ca un efort în ansamblul activităţii colectivului. Personalul de specialitate specific unei biblioteci constituie o latură definitorie în organizarea şi buna desfăşurare a acesteia.

Bibliotecarului îi revin sarcini complexe legate de:

 • constituirea şi dezvoltarea colecţiilor;
 • evidenţa documentelor de bibliotecă;
 • catalogarea documentelor achiziţionate;
 • clasificarea zecimală (indexarea) a documentelor;
 • cotarea documentelor;
 • organizarea cataloagelor de bibliotecă;
 • organizarea documentelor de bibliotecă şi conservarea acestora;
 • activitatea cu utilizatorii privind comunicarea documentelor (gestionarea materială a împrumuturilor la domiciliu sau consultarea în sala de lectură), precum şi alte servicii de bibliotecă.

Realizarea în condiţii optime a acestor sarcini este posibilă în contextul existenţei unor criterii de evaluare a profesiei de bibliotecar:

 • o bună pregătire biblioteconomică şi o continuă activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare profesională;
 • solide cunoştinţe de cultură generală;
 • noţiuni generale de psihologie şi psihopedagogia lecturii şi a cititorului;
 • solicitudine, răbdare, calm, amabilitate, politeţe, tact, promptitudine în relaţiile cu utilizatorii;
 • capacitatea de stabilire a unor raporturi empatice cu utilizatorii;
 • abilitate, politeţe, fermitate şi eficienţă în relaţiile cu administraţia locală şi furnizorii;
 • capacitatea de a se integra în activitatea colectivă, de a menţine şi stimula un climat de colegialitate în cadrul lucrului în echipă;
 • interesul de a aprecia randamentul activităţii sale în raport cu mijloacele de care dispune, pe de o parte şi, în funcţie de serviciile datorate utilizatorilor, pe de altă parte;
 • capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi eficiente de muncă.

Unităţi de competenţă conform standardului ocupaţional

Domeniile de competenţă

Administraţie

Întocmirea de acte administrative şi de contabilitate

Întocmirea somaţiilor

Competenţe generale la locul de muncă

Aplicarea NPM şi PSI

Păstrarea curăţeniei şi crearea unui ambient plăcut

Menţinerea relaţiilor de colaborare profesională

Dezvoltare profesională .Perfecţionarea pregătirii profesionale

Gestionare

Achiziţia documentelor de bibliotecă

Catalogarea - clasificarea / indexarea documentelor de bibliotecă

Depozitarea şi conservarea documentelor de bibliotecă

Evidenţa documentelor de bibliotecă din fonduri

Inventarierea fondurilor de bibliotecă

Marketing

Promovarea produselor / serviciilor bibliotecii

Prospectarea pieţei editoriale

Planificare

Planificarea activităţii proprii

Relaţii cu utilizatorii

Acordarea de consultanţă utilizatorului

Comunicarea cu utilizatorul

Oferirea documentelor de bibliotecă spre împrumut utilizatorului

Fiecare unitate este descrisă în capitolul corespunzător acelei activităţi

Calificare. Perfecţionare. Dezvoltare profesională – Cursuri. Conferinţe

Dezvoltarea profesională continuă a bibliotecarilor:

Resurse profesionale